motylek96

1037 tekstów – auto­rem jest mo­tylek96.

"... czy na­dal będziesz mnie kochał, gdy nie jes­tem już piękna i młoda... Lilith"

Py­tanie z którym zma­ga sie każda ko­bieta... Teore­tycznie ciało to tyl­ko wo­rek na kości, praw­dzi­we piękno, kry­je się w środ­ku. Aczkol­wiek to mężczyz­na spra­wia, iż czu­jemy się piękne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:23

Ludzie mają tak zim­ne ser­ca, że na­wet aniołom marzną skrzydła 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 kwietnia 2017, 22:48

Słowa są, jak pa­pier ścier­ny, pot­ra­fią zet­rzeć cały urok życia 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 marca 2017, 05:44

Nie umkniesz w sen

Przez nieuwagę wysiadleś
Nie na tym przystanku
Co trzeba

Wierze
To nie roz­sta­nie ostateczne
A je­dynie przer­wa w podróży


*Ty­tuł wier­sza zaczer­pnęłam od Ra­ka [*] 

wiersz dnia z 17 marca 2017 roku
zebrał 20 fiszek • 16 marca 2017, 07:55

Uczucie ze skazą

Za­mykając za sobą drzwi
Zab­rałeś mi część serca

Chciałam na­pisać wiersz
Lecz bez ciebie nie umie

Wys­ku­bales inicjały
Na li­niach papilarnych

I już nic nie było ta­kie samo

Wróciłeś

Od­dałeś każdą cząsteczke

Lecz za­miast eufo­ria jest smutek

Łza co na świat się rwie
Choć sma­gana uczuciem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 marca 2017, 17:48

Szczęście to sposób w ja­kim kierun­ku pro­wadzisz myśli, które ok­reślają kim jesteś 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 lutego 2017, 20:57

Praw­da to kwes­tia pos­trze­gania świata 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 19 lutego 2017, 10:34

Są ludzie z który­mi bliżej nam nam do śmier­ci, niż do wspólne­go życia 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2017, 07:45

Nie pod­ci­naj in­nym skrzy­deł, by umoc­nić swo­je, bo nie wiado­mo, dokąd cię po­niosą i kto okaże się sędzią za os­tatnim zakrętem przed metą 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 stycznia 2017, 09:45

Pos­tarzało się ciało, lecz myśli i prag­nienia wy­dają się być wciąż młode jak w mo­men­cie gdy po­wołane zos­tały do życia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 stycznia 2017, 07:27

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:33onejka sko­men­to­wał tek­st ... czy na­dal będziesz [...]

17 kwietnia 2017, 08:25motylek96 sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

17 kwietnia 2017, 00:07yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

22 marca 2017, 20:02yestem sko­men­to­wał tek­st Słowa są,jak pa­pier ścier­ny, [...]

22 marca 2017, 11:08Cris sko­men­to­wał tek­st Słowa są,jak pa­pier ścier­ny, [...]

22 marca 2017, 11:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Słowa są,jak pa­pier ścier­ny, [...]

22 marca 2017, 09:01Cykam sko­men­to­wał tek­st Słowa są,jak pa­pier ścier­ny, [...]

22 marca 2017, 06:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Słowa są,jak pa­pier ścier­ny, [...]

22 marca 2017, 05:48motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nie um­kniesz w sen

17 marca 2017, 16:17sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nie um­kniesz w sen