motylek96, teksty ulubionych autorów

788 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

[...] nie na tym po­lega wol­ność, aby nie być wcale. 

cytat

Al­bo­wiem wy­dawało mi się, że człowiek jest ta­ki właśnie jak twier­dza. Kruszy mu­ry, żeby za­pew­nić so­bie wol­ność, ale wte­dy sta­je się for­tecą zburzoną i wy­daną gwiaz­dom. Wte­dy rodzi się lęk nieistnienia. 

cytat

[...] życie tyl­ko wte­dy ma sens, kiedy się je prze­mienia po trochu w coś, co jest po­za nami. 

cytat

Wśród moich ludzi widziałem także dzieci zag­rożone śmier­cią [...]. Bo zdarza się, że Bóg, po­dob­ny do żni­wia­rza, ści­na kwiaty wmie­sza­ne w jęczmień. 

cytat

Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem. 

cytat

Kiedy ktoś ci oca­li życie [...] nie dziękuj nig­dy. Nie wyol­brzy­miaj wdzięczności. [...] On podzięko­wanie znaj­dzie we włas­nym trudzie, którym cię ocalił. 

cytat

Młodość jest pot­wornie ciężkim przy­pad­kiem i chy­ba nie ma ni­kogo, kto by z te­go wyszedł bez powikłań. 

cytat

W ta­kich jed­nak sy­tuac­jach, gdy z sen­ne­go fil­mu po­zos­ta­je mi tyl­ko wrażenie ba­roko­wości, ha­remo­wości i ba­leto­wej dy­nami­ki, nie zwykłem się przej­mo­wać, wiedząc, że to nie był praw­dzi­wy sen. Praw­dzi­wy sen bo­wiem jest [...] — czytaj całość

kulisy

Zap­rawdę po­wiadam ci, poetą się jest. Jest się nim, żyjąc. Zaś by­wa się cza­sem skrybą, czy­li gra­foma­nem. By­wa się nim wte­dy, kiedy brak­nie siły, by dźwi­gać ciężar swe­go życia. Wte­dy ucieka się [...] — czytaj całość

kulisy

Wszys­tko - 
słowo bez­czel­ne i nadęte pychą.
Po­win­no być pi­sane w cudzysłowie.
Uda­je, że nicze­go nie pomija,
że sku­pia, obej­mu­je, za­wiera i ma.
A tym­cza­sem jest tylko
strzępkiem zawieruchy. 

kulisy
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wisława Szymborska