motylek96, teksty z czerwca 2010 roku

18 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

TAK i NIE składają się z trzech li­terek,są naj­krótszy­mi wy­raza­mi świata.Lecz najdłużej mu­simy się zas­ta­nawiać za­nim je wy­powiemy.Niepo­zor­ne,ale tak wiele mogą zmienić w se­kun­dzie wy­powiada­nia ich.Życie zruj­no­wać,lub w szczęście wszys­tko zmienić 

myśl
zebrała 120 fiszek • 30 czerwca 2010, 00:08

Nie krzycz,życia krzy­kiem się nie zdobywa.
Wy­cisz się,wsłuchaj się,za­nurz się w ciszę.
Do­piero wte­dy usłyszysz i zro­zumiesz czym życie jest 

myśl
zebrała 90 fiszek • 28 czerwca 2010, 00:07

Anioł,Zło i ja

Ja­koś wewnętrzny głos,ka­zał mi się położyć i zam­knąć oczy.Posłuchałam i zro­biłam to.Moim oczom uka­zały się obrazy..
Zo­baczyłam szwad­ro­ny Zła.Szło czwórka­mi w rzędy us­ta­wione.Wszys­tko wokół w pus­ty­nię się za­mieniało.Kwiaty więdły,tra­ciły swe bar­wy.Pta­ki milkły i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 27 czerwca 2010, 01:18

Miłość, to nie tyl­ko przys­pie­szo­ny puls,szyb­sze bi­cie ser­ca czy trzy­manie się za ręce.
Miłość,to sza­cunek, ja­ki ma­my dla dru­giej oso­by,to dob­ro ja­kie chce­my w jej życie wnieść.
Miłość,to także dni pow­szed­nie,które po­win­niśmy przyoz­da­biać uśmie­chem.To także sza­ra rzeczy­wis­tość w której są smutki,żale,tragedie,złość.
To wspar­cie ja­kie da­jemy so­bie na wza­jem,dzieląc się wszys­tkim, co mamy.
Gdy miłość jest praw­dzi­wa kończy się JA,a zaczy­na się MY 

myśl
zebrała 109 fiszek • 26 czerwca 2010, 00:06

In­tuic­ja to cichut­kie pod­szep­ty duszy,de­likat­ne niczym trze­pot skrzy­deł motylich.
Gdy­byśmy tyl­ko zechcieli posłuchać te­go szep­tu,nie zboczy­libyśmy z dro­gi na którą po­kiero­wał nas Anioł Stróż 

myśl
zebrała 95 fiszek • 23 czerwca 2010, 11:30

To ,że ko­bieta nie uga­nia się,za każdy­mi por­tka­mi,wca­le nie oz­nacza,że jest zim­na lub bez ser­ca.Może po pros­tu nie chce roz­mieniać się na drob­ne.Wo­li pocze­kać na ko­goś wyjątko­wego,niż być z by­le kim 

myśl
zebrała 95 fiszek • 22 czerwca 2010, 00:04

Ser­cem spłacaj długi,ludziom na­pot­ka­nym na swo­jej drodze. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 20 czerwca 2010, 00:05

Naz­wa­no mnie wa­riatką ,po­nieważ wciąż wierzę w dru­giego człowieka.To du­ma mo­ja i przek­leństwo jest.
Czy to coś złego,że resztki człowie­czeństwa oca­lić chcę 

myśl
zebrała 95 fiszek • 18 czerwca 2010, 02:27

Bieda w nową suk­nię się przys­troiła.Znów w ser­ce nadzieja wstąpiła,że z no­wym dniem,życie na lep­sze zmieni się 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 czerwca 2010, 05:16

Na­wet gdy wy­pijesz bu­telkę whis­ki nie za­bijesz go­ryczy,po wy­powie­dzianych słowach,które os­trym szty­letem w ser­ce dru­giego człowieka wbiłeś 

myśl
zebrała 74 fiszki • 16 czerwca 2010, 00:02

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy