motylek96, teksty z czerwca 2011 roku

15 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

poszu­kując od­po­wie­dzi na nieza­dane py­tania, użyj ser­ca jak kom­pa­su wędrując po ścieżce swo­jego sumienia 

myśl
zebrała 43 fiszki • 24 czerwca 2011, 08:20

dążąc do wyz­naczo­nego ce­lu war­to zos­ta­wiać lek­ko niedom­knięte drzwi ewakuacyjne. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 22 czerwca 2011, 07:38

kałuża ok­no na in­ny świat
za­nim nieroz­ważnym kro­kiem zmącisz spo­kojną taflę otwórz umysł, spróbuj dos­trzec to, co za mokrą fi­ranką kry­je się
nieraz to niebo, in­nym ra­zem sza­rość dnia, ro­ześmiane ka­losze dzieci, po­ważne bu­ty mężczyzn, czer­wo­ne pa­raso­le ko­biet i...twarze

graj skrzyp­ku, graj niech po wodzie ogień nie tańczy 

myśl
zebrała 39 fiszek • 21 czerwca 2011, 00:04

poz­na­nie człowieka,je­go zacho­wania i reak­cji na rożne sy­tuac­je życiowe jest niemalże niemożliwe.
po­win­no się sku­piać uwagę na zro­zumieniu postępo­wania i pew­nych cech charakteru.
wte­dy być może zbliżymy się nieco do poz­na­nia in­nych i siebie


in­spi­red by -szpiek 

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 czerwca 2011, 07:42

dob­roczyn­ność płynąca z pot­rze­by ser­ca nie szu­ka pok­lasku ani splen­do­ru,nie pyszni się ile dla in­nych zrobiła 

myśl
zebrała 46 fiszek • 19 czerwca 2011, 08:33

żyć trze­ba umieć,ot­wierać co ra­no oczy to za mało.
trze­ba spra­wić,aby myśli które nas kształtują nie były tyl­ko prze­lot­nym zdaniem 

myśl
zebrała 45 fiszek • 16 czerwca 2011, 07:43

by­cie szcze­rym to żad­na sztuka.
lecz ta cecha cha­rak­te­ru jest bez­cenną za­letą do­piero wte­dy,gdy pot­ra­fimy szcze­rością ni­kogo nie zra­nić i wyczuć co,kiedy i jak powiedzieć 

myśl
zebrała 46 fiszek • 13 czerwca 2011, 07:43

mów głośno o swoich wa­dach,in­ni po­wiedzą że to zalety 

myśl
zebrała 52 fiszki • 12 czerwca 2011, 00:07

tęskno­ta to ta­ka pod­stępna bes­tyjka, by­wa, że cichut­ko pod ser­cem szlocha, by w następnej chwi­li krew całą zatruć 

myśl
zebrała 52 fiszki • 10 czerwca 2011, 00:06

w pół dro­gi do ra­ju, de­mony ma­mią pół prawdami 

myśl
zebrała 37 fiszek • 9 czerwca 2011, 07:52

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy