motylek96, teksty z grudnia 2010 roku

19 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Nie dam się po­konać bo po­myślą,że anioła swe­go stra­ciłam i pod­pi­sałam cy­rog­raf z diabłem 

myśl
zebrała 74 fiszki • 30 grudnia 2010, 18:51

... cień wspom­nień nieraz niczym ćma jest.Sza­ry,bo stra­cił barwę,pcha się do światła, nie chce być zapomniany...

in­spi­red by - andrea69 

myśl
zebrała 72 fiszki • 28 grudnia 2010, 19:34

Gdy ma­my obok ko­goś kto ukoi każdy po­ranek sta­je się pięknym prze­budze­niem.Noc nie straszna ciem­na i bez gwiez­dna,bo z ser­ca kochające­go światło bije. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 27 grudnia 2010, 01:23

Zer­wa­ne kaj­da­ny naszych dni uwol­niły czas który te­raz swo­bod­nie płynie.
Zam­knij­my wczo­raj,żyj­my dzi­siaj,przy­witaj­my jutro. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 25 grudnia 2010, 13:01

Już pier­wsza gwiaz­dka błyszczy na niebie.To znak,do stołu za­siąść czas.Łamiąc się opłat­kiem z blis­ki­mi za­pom­nijmy o kłopo­tach i niepo­kojach.Niech czas świąt upłynie w at­mosferze miłości,a dro­ga do Bo­ga umac­niała w wierze.

Choin­ka wys­tro­jona,sian­ko pod ob­ru­sem,stół od jadła się ugi­na.Obyśmy w tym roz­gardia­szu nie za­pom­nieli o pus­tym ta­lerzu dla zabłąka­nej duszy.Dla wędrow­ca szu­kające­go miej­sca...nie wiado­mo kto pod je­go pos­ta­cią kry­je się 

myśl
zebrała 62 fiszki • 24 grudnia 2010, 10:31

Słowa por­wał wiatr.Poszy­bowały na skrzydłach zi­mowych ptaków.Może kiedyś wrócą z cichym sze­les­tem wiosen­nych traw.Choć tak sa­mo brzmiące,sens przy­niosą inny 

myśl
zebrała 57 fiszek • 21 grudnia 2010, 07:29

Żyjąc ułudą marzeń spełnienia,życie sta­je się iluzją szczęścia 

myśl
zebrała 69 fiszek • 19 grudnia 2010, 10:02

Nie rzu­caj słów na wiatr,bo mogą cie spo­liczko­wać nim od­wrócisz się do nich plecami. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 18 grudnia 2010, 07:57

Wstyd czer­wo­nym li­cem pot­ra­fi zapłonąć.Odeb­rać mowę na­wet na­jod­ważniej­szym.Lecz ten puchar go­ryczy wy­pić trze­ba i przełknąć choć w gar­dle pa­li.By móc da­lej zma­gać się ze światem i ludzmi wokół krążącymi 

myśl
zebrała 61 fiszek • 16 grudnia 2010, 00:05

By­wa,że anioła skrzydła barwę czarną mają.Diabeł cie­szy się,podzi­wiając swo­je ob­licze przys­tro­jone w nową aureolę 

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 grudnia 2010, 14:33

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy