motylek96, teksty z kwietnia 2011 roku

20 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

wol­na wo­la po­lega na wy­biera­niu włas­nej dro­gi,a nie ta­kiej jaką społeczeństwo pokazuje 

myśl
zebrała 54 fiszki • 30 kwietnia 2011, 07:41

jeszcze nie na­rodził się ta­ki,co by włas­ny cień pog­nał na czte­ry wiatry 

aforyzm
zebrał 107 fiszek • 29 kwietnia 2011, 12:52

Przez­nacze­nie,zaw­sze pół kro­ku przed nami
wędru­je nies­trudze­nie, aż do li­nii me­ty.Nie ogląda się za siebie i nig­dy nie zdradzi. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 27 kwietnia 2011, 12:52

pech, mar­notraw­ny brat szczęścia 

aforyzm dnia z 16 listopada 2013 roku
zebrał 150 fiszek • 26 kwietnia 2011, 17:47

człowiek nud­ny to kiep­ski kom­pan, lecz by­wa, że tyl­ko on pot­ra­fi znieść nasze to­warzys­two i wy­pełnić przestrzeń 

myśl
zebrała 48 fiszek • 25 kwietnia 2011, 08:15

klęcząc przed krzyżem życia, nie narze­kaj na ka­mienie wrzy­nające się w kolana 

myśl
zebrała 49 fiszek • 22 kwietnia 2011, 07:19

wpraw­ny dy­rygent poz­wa­la ko­biecie grać pier­wsze skrzyp­ce, wiedząc, że wir­tuoze­ria rodzi się powoli 

myśl
zebrała 51 fiszek • 21 kwietnia 2011, 08:28

Ziemia jed­na z wielu pla­net na którą człowiek zos­tał zesłany, aby tworzyć świat.Lecz za­pat­rzo­ny w siebie za­miast tworzyć,niszczy. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 19 kwietnia 2011, 13:29

Bez­radne są słowa, gdy po pus­ty­ni wiatr je rozsiewa 

aforyzm
zebrał 73 fiszki • 18 kwietnia 2011, 07:22

mu­si być wczo­raj,aby stało się dzi­siaj małymi kroczka­mi przechodzące w jutro 

myśl
zebrała 47 fiszek • 16 kwietnia 2011, 13:49

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy