motylek96, teksty z kwietnia 2012 roku

20 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

życie składa się z za­leżności, który­mi wy­pełniamy pus­te miejsca 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 29 kwietnia 2012, 08:17

Wiesz, nieraz ser­ce mo­je łopocze nies­po­koj­nie pod do­tykiem wzro­ku ludzi przechodzących obok. Prze­cież mam ta­kie sa­mo pra­wo jak i oni, stąpać po ziemi. Kocham życie, choć nie zaw­sze je do­ceniam, ale wciąż roz­wi­jam siłę ducha. W ciszy szu­kam spo­koju, aby mieć pa­rasol zro­zumienia dla tych którzy niedos­trze­gają rzeczy małych. Roz­wiane marze­nia to do­piero początek, ko­lej­ne­go jut­ra ulot­ne­go ko­loru tęczy. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 kwietnia 2012, 00:03

kiedy przekwitną magnolie

kiedy jes­tem gdzieś pomiędzy
piekłem a niebem
nie do­tykaj emocji
codzien­nością słów niedomyślnych
gdy wczo­raj w żyłach
jeszcze pęcznieje

mil­cze­niem mnie obejmij
gdy przek­witną magnolie 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 kwietnia 2012, 07:32

pus­ty­mi słowa­mi mar­nu­jemy czas innych 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 kwietnia 2012, 07:17

le­piej być diab­licą, niż w aureoli usychać z nudów 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 kwietnia 2012, 07:18

by­wa, że tyl­ko śle­pa wiara trzy­ma nas przy życiu 

myśl
zebrała 42 fiszki • 24 kwietnia 2012, 07:44

Wiesz, kiedyś myślałam, że to co wewnętrz mnie nie uporządko­wane, nie ma znacze­nia. Mu­siało minąć wiele wschodów i zachodów, za­nim zro­zumiałam, że ma to wpływ na moją zewnętrzność. Niepo­wodze­nia zrzu­całam na karb nies­przy­jających oko­liczności, ale prze­cież to ja sa­ma je stwarzałam. Te­raz wiem, że żyjąc w zgodzie z włas­nym „ja”, jes­tem nap­rawdę wolna. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 22 kwietnia 2012, 10:55

pisze­my siebie jak umiemy, in­ni czy­tają nas jak chcą 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 kwietnia 2012, 09:38

słowa prze­kazy­wane z ust do ust, ogłupiają prawdę, przeżuta do nicze­go się nie nadaje 

myśl
zebrała 42 fiszki • 19 kwietnia 2012, 12:41

Wiesz, nie chciałabym cofnąć cza­su, iść inną drogą. Gdy­bym mogła, wy­mazałabym tyl­ko słowa, które nig­dy nie po­win­ny być wol­ne. Tak so­bie myślę, że czas to szy­ba od­gradzająca nas od przeszłości. I gdy ro­bię rachu­nek su­mienia widzę ja­ka jest porysowana. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 kwietnia 2012, 08:05

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy