motylek96, teksty z lipca 2010 roku

17 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Myśli­my ,że słońce wschodzi i zachodzi...Nic bar­dziej myl­ne­go.To my wschodzi­my,gdy się rodzi­my.Zaś zachodzi­my,gdy ze śmier­cią się witamy 

myśl
zebrała 70 fiszek • 31 lipca 2010, 00:17

By­wają dni,które nie pachną słońcem,są burzo­we i zachmurzo­ne.W ta­kie dni spróbuj przy­wołać nadzieję uśmie­chem.Wznieś się po­nad zmar­twienia.Kłopo­ty wys­taw za ok­no,niech wiatr je uniesie wy­soko i za­bie­rze w dal. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 28 lipca 2010, 20:56

Nie ważne,jak wy­sokie masz IQ.Liczy się to,ja­kim jes­teś człowiekiem w sto­sun­ku do otaczających cię istot 

myśl
zebrała 86 fiszek • 26 lipca 2010, 01:47

Nie próbuj zmieniać się na siłę i uda­wać ko­goś kim nie jes­teś,tyl­ko po to aby przy­podo­bać się in­nym.Spróbuj po­kazać swoją war­tość i ta­len­ty prawdziwe.
Szcze­rością więcej zdziałasz i da­lej zajdziesz.
Zdobędziesz przy­jaciół i nie będziesz mu­siał się mar­twić,że ktoś cię zdemaskuje. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 25 lipca 2010, 21:50

Los codzien­nie sta­wia nas przed dro­gow­ska­zami,każąc nam wy­bierać jedną z wielu dróg.
Gu­bimy się,przew­ra­camy po­nieważ nie pot­ra­fimy korzys­tać z ma­py jaką pod­su­wa nam życie 

myśl
zebrała 92 fiszki • 23 lipca 2010, 20:31

Nie gaś swoich marzeń w po­piel­niczce rzeczy­wis­tości.Nie pozwól by zmieniły się w po­piół lub ule­ciały z dy­mem.Zgasły jak zduszo­ny oga­rek papierosa.
Pozwól,aby roz­winęły skrzydła i miały szansę na spełnienie. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 21 lipca 2010, 10:09

Mężczyz­no,zwra­caj uwagę na ilość wy­pija­nego chmielo­wego trun­ku.Abyś za szyb­ko nie miał piw­ne­go brzuszku
Ka­bare­towo po­wie­dziaw­szy "ciąży piwnej" 

myśl
zebrała 75 fiszek • 19 lipca 2010, 10:21

Im człowiek star­szy,tym ciszej mówi.Nikt nie chce go słuchać,choć ty­le mądrych rad do prze­kaza­nia ma 

myśl
zebrała 99 fiszek • 18 lipca 2010, 10:55

Poz­bieram wszys­tkie nut­ki,co mi w duszy grają.Skom­po­nuję naj­piękniej­szą uwer­turę poświęconą is­tnieniu we wszechświecie.
Miłość,płacz,szczęście,dra­mat to akor­dy prze­wod­nie,na pięcioli­ni nasze­go życia 

myśl
zebrała 76 fiszek • 15 lipca 2010, 00:07

Anioły - to dob­rzy ludzie,którzy poświęcaj się dla in­nych
Dają nie żądając w za­mian nic
Anioły - to przy­jaciele,którzy przy nas trwają,mi­mo niepowodzeń
Łzy z oczu osuszają
Aniołami - Jes­teśmy my dla osób które kochamy
Dla nich nieba przychylamy 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 lipca 2010, 00:04

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy