motylek96, teksty z lipca 2013 roku

29 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

każde­go dnia, może zab­raknąć cza­su na jut­ro, dla­tego le­piej żyć wed­le włas­ne­go chaosu, niż cudze­go porządku 

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 lipca 2013, 16:18

wszys­tko jest jak być po­win­no, to tyl­ko kwes­tia po­dejścia do chwi­li która jest te­raz, a której za chwi­le odejść pozwolimy 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 lipca 2013, 21:02

* * *

anioł...
stoi w na­bożnej ciszy
nie wal­czy za nas
trzy­ma swoją dłoń w naszej dłoni
gdy przes­ka­kuje­my nad przepaścią
ściele dno miękkim puchem piór
na wy­padek upad­ku
gdy pośliźnie się nam stopa

uwie­rzysz w je­go is­tnienie
jeśli znaj­dziesz się w potrzebiepo­noć anioł, to nasza intuicja
jes­tem skłon­na schy­lić się ku teorii 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 lipca 2013, 13:21

życie ma zaz­wyczaj ten­den­cję do rzu­cania kłód pod no­gi, kiedy człowiek naj­mniej się te­go spodziewa Nicho­las Sparks

w ta­kich chwi­lach chwy­tamy moc­no za kłody i ro­bimy z nich tratwę którą po­konu­jemy sztor­my ser­wo­wane przez los, by uroz­maicić nasze życie 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 lipca 2013, 10:05

teraz trwam na krawędzi cienia

poświęcając życie
urodziłam się wczes­nym listopadem
po po dru­giej stro­nie świtu 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 lipca 2013, 10:10

gdy wychodzi szydło z wor­ka kłuje prawdą oczy 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 24 lipca 2013, 13:32

do nieba mnie nie wpuszczą, w piek­le się oba­wiają, a na ziemi krótki żywot 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 lipca 2013, 22:56

ko­loru­jemy swo­je his­to­rie aby nie wy­dawały się zbyt pow­szed­nie, a my zbyt powierzchowni 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lipca 2013, 13:00

słowa da­leko idące, nie znają dro­gi powrotnej 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 20 lipca 2013, 12:21

samotność dźwięku

nie czas na łzy
gdy w cieniu słońca
cała w so­bie tańczę


Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 lipca 2013, 10:50

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy