motylek96, teksty z lipca 2014 roku

13 tekstów z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

* * *

zos­tałam rzu­cona na głęboką wodę
ale to na­wet dobrze
po­nieważ długo będę spadała
za­nim sięgnę dnaOdtwórz  

dziennik
zebrał 12 fiszek • 27 lipca 2014, 09:15

nieraz nie po­zos­ta­je nic in­ne­go jak tyl­ko wzrusze­nie ramion 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 lipca 2014, 07:59

let­nie upały to ideal­ny mo­ment, by przy­tulić się do człowieka z ser­cem lodowym 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 lipca 2014, 20:49

...a na krańcu nieba, tak po pros­tu zauroczę się 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lipca 2014, 14:47

ćwiartka

spie­rzchnięte dłonie pot­ra­fią głaskać
de­likatną ciszę

zmęczo­ne sto­py nieus­tannie szukają
sprawiedliwości

i nie ma spo­sobu na obo­lałe skronie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lipca 2014, 08:54

nudziara

urodziłam się na po­dobieństwo kamienia
zbyt bez­bar­wna zim­na i twarda
nieraz tyl­ko miłość ob­my­wa mi stopy
by przy­pom­nieć jak bar­dzo kocham
pęd dużych miast

i po całym dniu wciąż czekam

na to w co wierze
że ma być mi dane
na chwi­le nie nazwaną
która nie ma jeszcze
swo­je­go od­bi­cia w lustrze 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 lipca 2014, 21:21

Naz­byt często zdarza się, iż mi­jamy się sa­mi z sobą obo­lali i po­tur­bo­wani rzeczywistością.Zaw­sze jest dość cza­su na to by stać się taką osobą, jaką widzi­my siebie ocza­mi wyob­raźni, nie jest to łat­we, aczkol­wiek wy­ko­nal­ne. Lecz, naj­pierw trze­ba za­dać so­bie za­sad­nicze py­ta­nie, czy nap­rawdę te­go prag­niemy, ile jest w tych wyob­rażeniach iluz­ji, a ile real­nej pos­ta­wy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lipca 2014, 19:23

w morzu po­dej­rzeń pływa wielu rozbitków 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 14 lipca 2014, 22:00

im droższe nam życie, tym częściej po­syłamy pozdrowienia 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lipca 2014, 12:59

wszys­tkie dro­gi pro­wadzą do tej sa­mej me­ty, nieraz dochodzi­my do niej po śla­dach in­nych, nieraz wy­dep­tu­jemy włas­na drogę bar­dziej lub mniej wol­ni i nie da się uk­ryć, iż trze­ba być czuj­nym na ludzi ocierających się o nasze wnętrze 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lipca 2014, 15:34

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy