motylek96, teksty z listopada 2015 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

his­to­rie na pias­ku pi­sane roz­wiewa wiatr a te w ka­mieniu wy­ryte wyp­lu­kuje wo­da cza­su, może war­to byłoby zad­bać by w pa­mięci ludzi jed­nak pozostać 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 listopada 2015, 13:34

* * *

no­wy dzień i tak wstanie
mi­mo spie­rzchniętych warg

tęsknoty

nadzieja w krop­lach deszczu
by dały wytchnienie

gdy na przekór nam
noc od­chodzi w zapomnienie

trze­ba da­lej żyć 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 28 listopada 2015, 21:00

* * *

Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 27 listopada 2015, 07:36

może to nie przestrzeń, a tylko pustka

z po­deszwy bu­ta wyczytasz
jaką drogę dziś przebyłam

znaj­dziesz tam
zdep­ta­ne czy­jeś łzy
krew
pot

słowa zbłąkane
bezdomne
z błotem zmieszane


"Jak coś mnie wkur­wia to mówię, że mnie wkur­wia a nie, że złow­ro­go szu­mią wie­rzby czy duch mój na rozżarzo­ne węgle dupą usiadł." 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 listopada 2015, 22:15

nigdy nie pozwól mi zapomnieć o sobie

choć uczu­cie już przybladło
i ka­pie na podłoge

wyj­dzi­my nieraz z siebie
by jut­ro inaczej rozpocząć 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 listopada 2015, 11:36

* * *

listopad
jak co ro­ku zaskoczył
zapłaka­nymi oknami
zam­glo­nymi porankami

po­mie­szaną z po­wiet­rzem nostalgią

listopad
mro­kiem osnuty
kołysze sny 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 17 listopada 2015, 20:34

czy jestem wierząca?, Bóg jeden raczy raczy wiedzieć

czy Bog zna mo­je imię, czy liczy grzechy
prze­cież nie w moim sty­lu ko­rona cierniowa
i modły do bla­dego świ­tu, lecz lu­bie Go wplatać
między wier­sze, wierząc, ze gdy użyję od­po­wied­nich słów
będzie dla mnie łaskawszy 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2015, 12:41

do­piero gdy skoczysz w prze­paść do­wiesz się czy masz skrzydła na których można unieść innych 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 listopada 2015, 20:01

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy