motylek96, teksty z lutego 2011 roku

11 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Szczęście na małej łódeczce po oceanie życia pływa.Tar­gają nią sztor­my i wiatr do góry dnem przewraca.
Lecz przy dob­rych wiat­rach do brze­gu dopływa i wte­dy tyl­ko od nas za­leży czy je w porę zo­baczy­my i przygarniemy 

myśl
zebrała 62 fiszki • 27 lutego 2011, 09:23

Zmieniając wys­trój w swoim teat­rze zwróć uwagę czy sta­re tło dokład­nie zos­tało zak­ry­te,czy światła ramp zbyt moc­no nie świecą ,a sce­na jest dos­ta­tecznie mocna.
Na ko­niec uważnie przyj­rzyj się swo­jemu od­bi­ciu w lus­trze spraw­dzając czy ko­lej­na mas­ka dos­ta­tecznie dob­rze jest do­paso­wana,aby życie nie za­mieniło się w farsę i dramat. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 24 lutego 2011, 12:37

Świ­nie to po­noć in­te­ligen­tne zwierzęta.Ludzie choć je na potęgę zja­dają to ja­koś mądrzej­si nie są 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 lutego 2011, 12:30

Nie każcie mi przes­tać bu­jać w obłokach i zacząć twar­do stąpać po ziemi.Może wte­dy się oka­zać,że ta­kiej "mnie" znać nie będziecie chcieli 

aforyzm
zebrał 100 fiszek • 21 lutego 2011, 00:02

Większość ludzi jest zap­rogra­mowa­nych na "siebie",nie pot­ra­fią słuchać in­nych.Nie sza­nują od­mien­ne­go zda­nia dru­giej oso­by uważając się za nieomylnych 

myśl
zebrała 65 fiszek • 16 lutego 2011, 21:50

Dusza to nic in­ne­go jak pos­kle­jane uczu­cia,główny skład­nik nasze­go życia 

myśl
zebrała 69 fiszek • 14 lutego 2011, 19:46

ostatni dzień nocy

nie za­pom­nij o mnie
gdy odejdę
ostatnim
dnia oddechem

pozwól mi
poz­bierać łzy
za ko­tarą z mgły
światu podaruję
deszcz

nie smuć się
skrzydła
nie pot­rzeb­ne mi
by wzbić się
do nieba

uśmiech podaruj
i obiecaj
nie dotykać
tęsknie powietrza

kiedyś wrócę
szme­rem traw
szumem
górskiego potoku 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 13 lutego 2011, 00:03

Zgar­niając ok­ruchy ze stołu życia,roz­glądnij się bacznie dookoła czy już wszys­cy są syci 

myśl
zebrała 75 fiszek • 12 lutego 2011, 17:11

Spróbuj usłyszeć łzy,nie tyl­ko zobaczyć.
Nies­ka­zitel­nie czys­ta wo­da płynąca wprost ze zródła duszy,szep­cze nieraz roz­paczą,nieraz szczęściem 

myśl
zebrała 70 fiszek • 7 lutego 2011, 00:01

Gdy jest się młodym łat­wo przychodzi głosze­nie ideolo­gi.Krzyczy się głośno
"Będę mieć le­piej niż po­kole­nie rodziców"
Życie wy­daje się piękne i proste.
Nies­te­ty czas we­ryfi­kuje poglądy.Im da­lej w do­rosłość,tym bar­dziej opa­dają ręce.Piętrzą się prob­le­my,a skrzydła które kiedyś niosły do bun­tu pod­cięte ma­ja lot­ki przez prozę życia.Już wiemy,ze świata nie zmienimy. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 5 lutego 2011, 07:31

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy