motylek96, teksty z lutego 2013 roku

20 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

łowi­my plot­ki ko­niu­szkiem języ­ka, by roz­no­sić drogą kropelkową 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 28 lutego 2013, 08:56

o poranku
naj­większym zaufa­niem darzy­my dzień 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 lutego 2013, 07:52

nie każde dob­ro jest ta­kie jak­by się wydawało
szczególnie głoszo­ne w imię ko­goś lub czegoś 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 lutego 2013, 13:20

nie ufaj aniołom które głośno o so­bie mówia, zaz­wyczaj to prze­bierańcy wysłan­ni­cy demona 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 lutego 2013, 09:14

życie da­je każde­mu in­dy­widual­ne lek­cje i na­wet jeśli są na ten sam te­mat pun­kt widze­nia może być skraj­nie inny 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lutego 2013, 20:09

bleknę

z każdym świ­tem jest mnie co­raz mniej
mi­mo os­tro za­ryso­wanych konturów,głodne
myśli kar­mie złudną nadzieją, że kiedyś niedomówienia przes­taną bo­leć. i po­mimo, że się bo­je na twoich bar­kach zos­ta­wiam zna­ki zapytania.
spróbuj wnieść je na swoją górę, by poczuć ciężar odpowiedzi, 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 lutego 2013, 13:31

i na­wet cień ma ja­kieś oba­wy, gdy kończy się noc lub da­je wyt­chnienie w upal­ny dzień

każdy ma ta­ki czas, że chciałby wto­pić sie w tło 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 lutego 2013, 07:00

emoc­je które na­mi szar­gają z cza­sem stają się jak te zam­ki z pias­ku, za­biera­ne przez nies­po­koj­ne fa­le przy­bijające do brzegu 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 lutego 2013, 08:29

przez życie trze­ba przeb­rnąć so­bie tyl­ko zna­nymi ścieżka­mi, pod rękę z dob­rem i złem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 lutego 2013, 20:15

nie oglądaj się przez ra­mie za tym co zostawiasz,
ważne jest ja­kie bra­my na przyszłość ot­wiera dla ciebie czas 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 lutego 2013, 11:06

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy