motylek96, teksty z lutego 2016 roku

13 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Sen krad­nie księżyc zaglądający przez ok­no, by wrzu­cić człowieka w bez­kres bez­senności. Błąkają się myśli, po kos­micznej przes­trze­ni, by zachaczyć o gwiazdę, por­wać się na strzępy i z białym puchem śniegu spaść na ziemię. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2016, 03:41

Z pięknym uśmie­chem mowili
chce­my two­jego dobra
i wy­ciągne­li po nie swo­je dłonie

Człowiek og­ra­biony z te­go co da­je szczęście, długo zbiera się z ko­lan. Więc le­piej (bez­pie­czniej) z dużą dawką os­trożności trak­to­wać ludzi, zbyt blis­ko podchodzących 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lutego 2016, 08:14

dzięki tobie jeszcze żyję

jes­tem twoim śla­dem
ty moim lustrem

stygmatem

zagęszczo­nym powietrzem
so­bie jesteśmy

przez siebie uformowani
bez zalet

za to (z)wadami

na wy­ciągnięcie dłoni
lub tuż za zakrętem

wro­ga dob­rze mieć
blis­ko siebie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 lutego 2016, 09:03

zaśpijmy

nichaj świat zacznie się bez nas

w pier­wszy i os­tatni dzień

ja za tobą
ty ze mną

i już więcej nikt 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lutego 2016, 22:09

taniec w deszczu łez

gdy przyj­dzie wiosna
roz­to­pi lód
za­bar­wi cisze

uleczy ze wszys­tkich zim 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lutego 2016, 15:19

By­wają ludzie, którzy tyl­ko cień mają wesoły.
Smut­ne oczy i us­ta uka­zują udrękę duszy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 lutego 2016, 09:49

wieczorowo i na dzień, bo śnić można póki serce nie zardzewieje

Dzi­siaj jes­tem wyspą
światem zaklętym w ziaren­ku piasku
gwizdą jedną z miliarda

Opo­wieścią ust stęsknionych
dłoni szukających

Dzi­siaj jes­tem tą
którą wyśnisz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2016, 22:59

zamarzenie

mil­czy­my o sobie
ko­lej­ny dzień

czer­stwieją słowa

jeśli nie będziemy ostrożni
ja­kaś ob­ca dłoń roz­kruszy je
wdep­cze w czar­ny uliczny asfalt

za­marzmy o sobie

prze­cież tak miło jest nam
myśleć o nas 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 14 lutego 2016, 21:18

słowa pow­tarza­ne zbyt często stają sie wy­zute z sen­su, tracą for­me, stają się pustą zbitką liter 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lutego 2016, 21:27

życie człowieka opi­sują czy­ny, a nie słowa rzu­cane na wiatr, ulot­ne i nic nie warte 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2016, 09:40

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]