motylek96, teksty z maja 2012 roku

16 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

nie dochodziłoby tak czes­to do tra­gedii, gdy­by ludzie choćby jed­nym ato­mem pot­ra­fili wczuć sie w sy­tuację innych 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2012, 13:37

Wiesz, kiedyś wie­rzyłam, że dusza od­chodząc, poz­wa­la życiu za­palać no­we światło. Dziś wiem, że to były mrzon­ki ma­lej dziew­czyn­ki, próbującej os­woić śmierć. Z mi­jającym mnie cza­sem, zro­zumiałam... nie ma znacze­nia ja­ka od­ległość dzieli wschód i zachód, noc i dzień.
Liczy się je­dynie rzeczy­wis­tość is­tniejąca w da­nym momencie. 

myśl • 21 maja 2012, 22:41

każda miłość jest pier­wsza, choć dźwi­ga brze­mię poprzednich 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2012, 08:18

niebo ma ko­lor ko­biece­go nas­tro­ju, a po­goda za­leżna jest od jej humorów 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2012, 08:30

ideały mają swo­je życie 

myśl • 14 maja 2012, 19:27

gdy świat piorunem pocięty

uważaj na siebie, kochany
dziś la­to stru­nami deszczu gra
niczym w kiep­skim melodramacie
zziębnięty­mi dłońmi nie ukołysze do snu

uważaj na siebie, kochany
drżące us­ta wyz­naczają granice
szu­kając pul­su spuchniętym
ko­lorem zat­rzaśniętych powiek

Odtwórz  

wiersz • 13 maja 2012, 00:02

tyl­ko czas za­bija­my bezkarnie 

myśl • 12 maja 2012, 09:15

na­gi jest ro­zum, gdy z emoc­ja­mi na bakier. 

aforyzm • 11 maja 2012, 18:37

Nie jes­teśmy auto­rami swoich słów, każde jest pla­giatem. Lecz gdy wypływają z naszych ust, sta­nowią o tym kim jes­teśmy i dokąd zmierzamy 

aforyzm • 10 maja 2012, 07:13

niedos­ko­nałość har­tu­je ducha, dając od­wagę do życia z pasją 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 maja 2012, 22:27

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy