motylek96, teksty z marca 2011 roku

14 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Nie na­ciągaj zbyt moc­no praw­dy, gdy słowo pęknie, kłam­stwem dos­ta­niesz między oczy 

myśl
zebrała 59 fiszek • 31 marca 2011, 07:39

upar­te wpat­ry­wanie się w godzinę nic nie da,gdy cza­su jest mało 

myśl
zebrała 57 fiszek • 29 marca 2011, 11:55

...i w rzeczy­wis­tości można się zagubić 

myśl
zebrała 78 fiszek • 27 marca 2011, 00:02

w do­mu gdzie kot nie gu­bi swo­jej nieza­leżności, do­mow­ni­cy mają przy­jaz­ne serca 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 marca 2011, 09:41

Wys­tar­czy je­den krok zro­biony w niewłaści­wym kierun­ku ,aby wejść na ścieżkę smutku.
Trze­ba ki­lomet­ry po­konać i wiele gra­nic przek­roczyć,aby od­na­lezć za­gubioną ra­dość życia. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 23 marca 2011, 08:01

drzwi ot­wierające szczęścia bra­my za­myka­my bar­dzo małym kluczy­kiem,który zaz­wyczaj w biegu codzien­nych dni gubimy 

myśl
zebrała 68 fiszek • 21 marca 2011, 12:31

by­wają dni które nie miały pra­wa się zdarzyć,od­kry­wając ta­jem­nicę której nie było 

myśl
zebrała 87 fiszek • 19 marca 2011, 08:03

gdy za­pach wa­nilii wkoło uno­si się wiem, że na pa­rape­cie ok­na przy­siadł mój anioł stróż 

myśl
zebrała 63 fiszki • 17 marca 2011, 12:52

Nieraz w rzeczach ba­nal­nych i na pozór brzyd­kich uk­ry­wa się piękno i wiel­ka war­tość.Lecz ludzie w swej próżności pat­rzą po­wie­rzchow­nie nie chcąc spoj­rzeć głębiej po­za to co oczy­wis­te jest 

myśl
zebrała 68 fiszek • 13 marca 2011, 08:45

Nie każdą dziurę można załatać,na­wet używając ni­ci naj­szczer­szej prawdy.
Nieraz więcej można zniszczyć,niż naprawić. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 12 marca 2011, 09:44

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy