motylek96, teksty z marca 2012 roku

13 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

idąc ku mnie, nie pat­rz na to co po­za mną 

myśl
zebrała 36 fiszek • 30 marca 2012, 07:59

nie zaw­sze na­leży wie­rzyć w to co oczy widzą, nieraz to ob­ra­zek z krzy­wego zwier­ciadła, przek­ształco­ny przez świado­mość, na użytek wyobrazni 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 marca 2012, 23:32

mu­zyka zaczy­na się od ryt­mu bi­cia ser­ca w miarę do­ras­ta­nia wy­biera­my bar­dziej świado­mie nu­ty, który­mi za­pisu­jemy dzwięki tworzące his­to­rię nasze­go życia 

myśl
zebrała 36 fiszek • 28 marca 2012, 16:35

nie ten ubo­gi, kto nie ma pieniędzy, lecz ten kto bez ce­lu mar­nu­je czas 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 marca 2012, 07:21

by­wa,że ludzie bar­dziej lu­bią nasze za­wody, niż nas samych 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 22 marca 2012, 07:50

i nie wszys­cy ro­zumieją różnicę w słowach
"z tobą mogłabym ko­nie kraść i na ich grzbietach ga­lopo­wać do gwiazd , czuć we włosach bez­tros­ki wiatr..."
a
" dla ciebie kroplą wo­dy być, która ura­tuje życie gdy będziesz ko­nał, ziaren­kiem soli..." 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 marca 2012, 00:20

Brak zaufa­nia, na­pawa nas lękiem o dzi­siaj, o jut­ro na­wet wczo­raj sta­je się mniej wy­raz­ne. Zaczy­namy okłamy­wać siebie sa­mych, stwarzając wy­godną otoczkę dla świado­mych myśli, próbując uśpić to co niepo­koi. Spa­lamy przy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 marca 2012, 07:42

doświad­cze­nia i pew­ne sy­tuac­je życiowe o które po­tyka­my się dziś, to nic in­ne­go jak myśli z wczo­raj ub­ra­ne w słowa 

myśl
zebrała 37 fiszek • 14 marca 2012, 13:27

uczu­cia to nic in­ne­go jak myśli, którym poz­wo­liliśmy wziąć ro­zum we władanie 

myśl
zebrała 42 fiszki • 11 marca 2012, 09:01

trwo­nimy słowa na­darem­nie, by po­tem spo­sobem zmniej­szać ich war­tość, za­pomi­nając, że prze­daw­ko­wanie gro­zi niesmakiem 

myśl
zebrała 40 fiszek • 10 marca 2012, 09:24

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy