motylek96, teksty z października 2010 roku

19 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Krótka historia o Nich

Ile to już czau leżała...nie pa­mięta.Na pew­no długo.Os­tatnio na­wie­dzają ją wspom­nienia,uryw­ki daw­nych chwil.Strzępki które po­wiewają ,gdzieś w pod świado­mości.Uczu­cia stłumione bólem cho­roby na no­wo zaczęły doskwierać.
Co się dzieje? Czy to znak,że trzeba [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 października 2010, 00:48

Nie sztuką jest nałożyć na głowę ko­ronę cier­niową.Uda­wać cier­piętni­ka i po os­trych ka­mieniach iść zos­ta­wiając krwa­we ślady.
Trze­ba jeszcze mieć dob­ro w ser­cu i ob­darzać nim innych,bezinteresownie

Każdy z nas trzy­ma klucz do ra­ju bram.Tym kluczem jest życie 

myśl
zebrała 80 fiszek • 30 października 2010, 14:37

Gdy pier­wszy raz nab­rałeś po­wiet­rza w płuca zaczęło się two­je życie.Ot­worzyłeś oczy,aby zo­baczyć dokąd tra­fiłeś.Krzy­kiem oz­najmiłeś światu "Oto jestem"
Urodziłeś się człowiekiem.Ale do­piero z upływem cza­su nau­czyłeś się nim być.
Lecz nieraz po­zory mylą.By­wa,że pod skórą człowieka bes­tia się skrywa
Zwra­caj uwagę na ludzi prze­bywających obok ciebie 

myśl
zebrała 75 fiszek • 28 października 2010, 07:19

Sta­wiając słowa na os­trzu noża, uważaj, aby nie spadły i nie ut­knęły w gardle 

myśl
zebrała 66 fiszek • 27 października 2010, 08:00

Prob­le­my szy­jemy sa­mi,na miarę naszych czynów 

myśl
zebrała 100 fiszek • 26 października 2010, 07:17

Nie bieg­nij zbyt szyb­ko scho­dami w górę.
Dep­cząc swo­je su­mienie,spad­niesz na twarz 

myśl
zebrała 91 fiszek • 24 października 2010, 00:02

"Nigdy cię nie za­pomnę" - szepnął na pożegnanie
Po czym ska­sował to,co mogło ją przy­pomi­nać.Zos­ta­wił kil­ka mi­gawek,wspólnie przeżytych chwil,tych które naj­bar­dziej kochał.
"Zaw­sze będę cię strzegł,jes­tem twoim aniołem" - mówił
Ona wierzyła.
Te­raz sa­mot­nie błąka się,szu­kając niewi­docznych śladów stóp

Czy uwie­rzyć,że czas nie wy­maże z pa­mięci,a dusza kro­pelkę miłości na dnie zatrzyma... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 22 października 2010, 00:06

Nie pat­rz na siebie przez pryz­mat te­go co było kiedyś.Czas do przo­du le­ci,życie zmienia się,a ty wraz z nim.Nie og­ra­niczaj się do te­go co już minęło,to i tak nie wróci

Pozwól aby por­wała cię fa­la życia.Wraz z jej przypływem zacznie się no­wy roz­dział życia 

myśl
zebrała 94 fiszki • 21 października 2010, 07:44

Nie każde scho­dy pro­wadzą do nieba
Nie każda fur­tka ot­wiera bra­my raju 

myśl
zebrała 103 fiszki • 19 października 2010, 08:09

Z ra­dością wi­tamy no­wo na­rodzo­ne dziecko
Z tru­dem przychodzi wy­dusić słowa pożeg­na­nia ,gdy wiemy,ze ktoś od­chodzi na zawsze

Życie - to świeca, Los - to knot ,Śmierć - wosk 

myśl
zebrała 86 fiszek • 18 października 2010, 20:47

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy