motylek96, teksty z sierpnia 2013 roku

11 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

By­wają sek­re­ty, które tłuką się po głowie niczym nieto­perze, uwiezione na sta­rym pod­daszu, chcące uwol­nić stłam­szoną duszę. Lecz oba­wa przed kon­sekwen­cja­mi, skrzętnie strzerze, by nikt nie uchy­lił rąbka ta­jem­ni­cy, zas­nu­tego pajęczyną wspomnien.

I tyl­ko ko­lej­na rzęsa, niczym spa­dająca gwiaz­da od­licza dni, gdy wszys­tko przes­ta­nie is­tnieć, wraz z os­tatnim za­ciągnięciem kur­ty­ny na horyzont. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 sierpnia 2013, 12:43

cieniem kładzie się na życiu prob­lem, gdy wyol­brzy­miają go wiel­kie oczy stachu 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 sierpnia 2013, 15:20

jakże łat­wo uto­pić się w morzu prag­nień, gdy miej­sce w którym żyć przyszło nie spełnia oczekiwań 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 sierpnia 2013, 16:38

Są ludzie którym wy­daje się, iż można przechyt­rzyć śmierć i ze strachu przed życiem dążą do sa­modes­truk­cji. Choć bar­dzo praw­do­podob­na jest teoria, iż do ta­kiego postępo­wania po­pycha ich pa­lec kostuchy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 sierpnia 2013, 21:11

słomiany za­pał nie zap­ro­wadzi do ce­lu, do­piero dro­ga przez praw­dzi­wy ogień kończy się sukcesem 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 13 sierpnia 2013, 17:27

nie zwra­camy uwa­gi na szczegóły, a to one zdradzają cechy charakteru 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 sierpnia 2013, 17:23

chciałabym choć je­den raz spoj­rzeć na siebie ocza­mi in­ne­go człowieka, by móc wy­raz­niej dos­trzec kon­tu­ry włas­nych niedos­ko­nałości i poz­nać praw­dziwą war­tość płynącą z zalet,
gdy zab­raknie od­wa­gi, by kroczyć własną drogą

(każdy ko­lor oczu po­kazu­je in­ny świat duchowy) 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 sierpnia 2013, 21:33

ubo­gim jest nie ten który cier­pi na brak pieniędzy, lecz ten który nie umie do­cenić te­go co ma i prag­nie wciąż więcej 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 sierpnia 2013, 07:32

(w ocze­kiwa­niu na odpowiedź)

za­dając py­tania sta­raj się nie kłamać 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 7 sierpnia 2013, 19:08

los pod­rzu­ca nam brze­mię in­nych, byśmy włas­ne z nadzieją dźwigali 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 6 sierpnia 2013, 18:23

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy