motylek96, teksty z września 2010 roku

16 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Już czas ot­worzyć oczy i zas­ta­nowić się, czy nie bie­rzesz na swo­je bar­ki cudzych win. Postępując w ten sposób sta­jesz się ofiarą, wy­korzys­ty­waną przez sil­niej­szych. Zas­tanów się czy war­to po­nosić za ko­goś karę.

Nie każdy, kto jest w sto­sun­ku do nas miły, zasługu­je na to, aby naz­wać go przy­jacielem i poświęcać się w imię ta­kiej znajomości. 

myśl dnia z 16 listopada 2012 roku
zebrała 96 fiszek • 30 września 2010, 21:31

Życie niczym róża piękne jest
Kwiat - to miłość
Łody­ga - to droga
Kol­ce - to wszys­tkie niepowodzenia
Od nas sa­mych za­leży ,jak długo kwiat będzie kwitł i ile cier­ni na łodydze będzie 

myśl
zebrała 77 fiszek • 28 września 2010, 08:15

Bu­kiet ze wspom­nieniami prze­wiąza­ny wstążką z dob­ry­mi chwi­lami,do wa­zonu na sto­le sta­wiam.Marze­niami po­sypa­ny w no­cy is­krzy się niczym gwiaz­dy na niebie

Z każdym dniem przy­bywa si­wych włosów czasu 

myśl
zebrała 81 fiszek • 26 września 2010, 08:37

W do­mu,w czte­rech ścianach zam­knięci wga­piamy się w tv.Nie roz­ma­wiamy.Już nie pa­mięta­my bar­wy swoich głosów.Bar­dziej cieka­wi jes­teśmy,życia bo­haterów te­leno­weli ,niż te­go co dzieje się u bliskich

Wyłącz cza­sem tv.Zain­te­resuj tym co wokół dzieje się.Abyś które­goś dnia nie obudził się sa­mot­ny,zdzi­wiony ,że rodzi­ny i przy­jaciół brak 

myśl
zebrała 77 fiszek • 25 września 2010, 07:35

Krocząc przez życie stałaś się zwier­ciadłem anioła, dla wielu.
Ple­ciesz bu­kiety z kwiatów wkładając w nie swo­je ser­ce oz­da­biając pro­mien­nym uśmiechem.
I choć róża nieraz zra­niła cię wie­rzyłaś w marze­nia spełnienie
Aniel­skie skrzydła do nieba za­niosły cię,dały siłę na snu spełnienie

Agu­si 1169 

myśl
zebrała 62 fiszki • 24 września 2010, 00:06

Nig­dy nie wątp w bar­wy swo­jego świata.To ty tworzysz je­go struk­turę.To nie praw­da ,że sza­ry jest.Każdy ma swoją pa­letę barw. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 22 września 2010, 08:11

Nie bój się wyjść ze swo­jej na pozór bez­pie­cznej sko­rup­ki.Poszu­kaj pod­po­ry w dru­gim człowieku,wte­dy będzie łatwiej.
Do wyz­naczo­nego ce­lu dąż wyt­rwa­le.Nie py­taj in­nych o zda­nie,jeśli wiesz ,że ty masz rację.

Początki zaw­sze są trud­ne,lecz naj­ważniej­sze to wy­konać pier­wszy krok 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 września 2010, 00:03

Gdy idziesz za mną,mo­je oczy nie widzą cię
Gdy idziesz prze­de mną,choć biegnę do­gonić nie mogę
Gdy idziesz obok mnie,czuję się pewnie
Wiem ,że w każdej chwi­li mogę na ciebie liczyć 

myśl
zebrała 104 fiszki • 19 września 2010, 00:04

Nie pal za sobą mostów,bo nie wiado­mo czy tą samą drogą nie przyj­dzie ci wracać.
W prze­paść wpaść łat­wo.Spa­da się długo.Upa­dek jest bolesny.
A nie wiado­mo czy na górze stać będzie ktoś z wy­ciągnięta po­mocną dłonią 

myśl
zebrała 84 fiszki • 16 września 2010, 00:12

Noc uk­ry­wa łzy i smu­tek.Jest dos­ko­nałą kryjówką dla stojących na krawędzi życia i śmierci.
Pomóż od­na­leźć wiarę,tym którzy ją stracili.
Za­pal świecę,dla ludzi którzy szepnęli "do widze­nia życie" ,aby dos­trzeg­li światełko nadziei,mi­goczące na ciem­nym niebie 

myśl
zebrała 70 fiszek • 13 września 2010, 07:49

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy