motylek96, teksty z września 2011 roku

17 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

na­pełniając kie­szeń, uważaj byś ser­ca nie spustoszył 

myśl
zebrała 38 fiszek • 30 września 2011, 08:26

szko­da słów strzępić, jeśli ktoś śle­py na argumenty 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 września 2011, 00:02

Nieraz tak bar­dzo sta­ramy się, do­paso­wać do ram, że tra­cimy oso­bowość.Dla świata jes­teśmy "nor­malni", lecz po­woli na ra­ty uni­ces­twiamy siebie.Jeśli nie prze­budzi­my się w porę, możemy zat­ra­cić się w szaleństwie.

Nie sposób żyć,wbrew sobie 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 września 2011, 00:04

zaw­sze gdzieś się zapędzamy 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 września 2011, 08:19

by­wa, że pew­ne mecha­niz­my zniek­ształcają pos­trze­ganie rzeczy­wis­tości i otaczających ludzi
nie pot­ra­fiąc so­bie po­radzić z niektóry­mi cecha­mi cha­rak­te­ru, wy­piera­my je z siebie, ob­ciążając ni­mi ludzi prze­bywających w naj­bliższym otoczeniu 

myśl
zebrała 27 fiszek • 23 września 2011, 08:01

z dys­kusji wy­ciąga­my ta­ki sens z ja­kim nam wy­god­nie, ba­gate­lizując wagę słów 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 20 września 2011, 07:23

wychodząc z cienia uważaj kto za­pala światło 

myśl
zebrała 41 fiszek • 18 września 2011, 10:34

ludzie ot­wierają nam oczy na swój pun­kt widzenia 

myśl
zebrała 37 fiszek • 17 września 2011, 00:10

gdy zdradza­my życie ze śmier­cią, nie ma się co dzi­wić, że na­wet ja­ko ducha nie chcą nas widzieć 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 września 2011, 07:18

na zewnątrz przyk­le­jają się do nas emoc­je in­nych,które wewnątrz nas bu­zują od­bi­jając się czkawką 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 września 2011, 07:34

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy