motylek96, teksty z września 2014 roku

12 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Je­sień to czas spłaka­nych pa­raso­li, ale także ko­loro­wych ka­loszy i rdza­wych liści pro­mien­nych w słońcu. Więc, nie re­zyg­nuj z marzeń tyl­ko dla­tego, że pa­da deszcz i nie ma kto za rękę potrzymać, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 września 2014, 12:05

* * *

w je­sien­ne wieczory
cienie padają
do stóp 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 września 2014, 20:24

in­tuic­ja to stan umysłu i niewiele ma wspólne­go z uniesieniami serca 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 września 2014, 20:32

czajnik przerywa ciszę

minęły dni słońcem skąpane
nie po­ra wychodzić z siebie
gdy dni niepewne 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 września 2014, 18:20

im bar­dziej po­zytyw­ne nas­ta­wienie, tym większa szan­sa na suk­ces, bo słońce zaświeci tam gdzie chce­my je zobaczyć 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 września 2014, 12:54

* * *

"Blis­kim mów gdy­by py­tali, że chwi­lowo zmieniłam ad­res, że w niebie leczę duszę z sil­ne­go prze­daw­ko­wania rzeczywistości."
Ka­tarzy­na Nosowska
gdy spot­kasz mo­je życie na swo­jej drodze
po­wiedz
że bez niego jest pusto
marze­nia są próżne

a i śmierć nie ma sen­su przy mnie tkwić
gdy dusza wolna

nie jes­tem pew­na dokąd życie zaprowadziłam 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 września 2014, 05:53

* * *

"Żad­na ze mnie las­ka, ale cza­sem miło zro­bić się na bóstwo."
Sa­rah Mly­now­ski ‘Kok­tajl mleczny’używam czer­wo­nej szminki
gdy uśmie­cham chce ciebie obdarować

wy­biegającym po­za kon­tur ust 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 września 2014, 13:27

* * *

"(…) jed­ne­go jes­tem pew­ny, że to za mało tyl­ko żyć. Bo to nie to sa­mo żyć, a wie­dzieć o tym."
Wiesław Myśliw­ski ‘Os­tatnie rozdanie’

dziś już nie pamiętam
kto mi szepnął do ucha

czar­ne kru­ki myśli
roz­szar­pią duszę
nim się spos­trzeżesz

wte­dy tyl­ko dłonie potrafią
dot­knąć słów
za­nim zos­ta­nie z nich
je­dynie kup­ka sierści 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 września 2014, 15:49

każdy krok może być tym naj­ważniej­szym, zwias­tu­nem zmian na które cze­kamy i być może to jest ten mo­ment by poczuć wiatr zmian na twarzy, użyć tych wszys­tkich za­kaza­nych słów i złapać życie w garść, mieć w no­sie wszys­tkie konwenanse. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 września 2014, 13:51

* * *

"- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty pot­ra­fisz prze­cież dużo wytrzymać.
- Siebie nie pot­ra­fię wyt­rzy­mać."

Ma­rek Hłasko
po­między niebem, a ziemią jest tyl­ko mo­je życie
mis­ternie ut­ka­nej fikcji

i jakże trud­no wciąż od­wra­cać się za siebie
od­mie­rzać czas
i liczyć dni

roz­myślać o szczelinach
z których wyłania się los

i ko­go ob­chodzi ser­ce w niepokoju 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 września 2014, 11:49

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy