motylek96, dzienniki

9 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest mo­tylek96.

* * *

gdy pogrążam się w smut­ku, pogrążam się jed­nocześnie w cze­koladzie, co od­bi­ja się na moich biodrach 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 marca 2016, 21:25

* * *

życie nie zaw­sze by­wa spra­wied­li­we, ale ważne, że jest dla mnie dob­re po­nieważ wte­dy wszys­tko in­ne jest bar­dziej znośne 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 20 stycznia 2016, 22:25

* * *

Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 27 listopada 2015, 07:36

* * *

ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 października 2015, 13:57

pytaj o co chcesz, a i tak ci nie odpowiem

za­lazłeś mi za skórę źle za­dany­mi pytaniami
te­raz mam wy­sypkę w pos­ta­ci wykrzykników
le­piej nie mów już nic
słowa­mi strze­lasz so­bie w kolano 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 4 października 2015, 14:13

* * *

Bez­senne no­ce biorę, za dobrą mo­netę, kto­ra poz­wa­la mi oglądać zja­wis­ka dziejące się na niebie, z życze­niem na końcu języ­ka wy­pat­ru­je spa­dającej gwiaz­dy, próbu­je od­cze­pić księżyc za­haczo­ny o dach wieżow­ca (romantycznie)


Snu­je plany [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 26 lutego 2015, 16:24

Nie uciekaj, wiatrem nie jesteś

Tej je­sieni ty­lo ze­gar­kom śpie­szno do kon­ca ro­ku, pędza jak sza­lone skra­cając dobę.
Czy lu­bią gdy świat od no­wa kręcić si zaczy­na z nadzieją znieniając cyferki.
Za mgłą mróz już niecier­pli­wie z no­gi na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 30 listopada 2014, 09:03

* * *

zos­tałam rzu­cona na głęboką wodę
ale to na­wet dobrze
po­nieważ długo będę spadała
za­nim sięgnę dnaOdtwórz  

dziennik
zebrał 12 fiszek • 27 lipca 2014, 09:15

* * *

przez ciszę cieżko się przebić
choć wy­dawałoby się że najłatwiej
przek­roczyć niewi­doczną gra­nice

lecz w prak­ty­ce oka­zuje się
iż we włas­nym chaosie
naj­wy­god­niej żyć 

dziennik
zebrał 11 fiszek • 8 marca 2013, 08:31

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy