motylek96, strona 5

1048 tekstów – auto­rem jest mo­tylek96.

* * *

Kiedy nie pa­suje­my do ra­mion, które nas obejmują
Bezpiecznie
Za­myka­my się w swoich 

wiersz dnia z 21 lipca 2016 roku
zebrał 42 fiszki • 19 lipca 2016, 22:02

gdy droga się skończy zaczniemy iść po łące

odeszły cienie
anioł pozostał
zno­wu świeci słońce

ma­my czas by zrobić
coś dla siebie

prze­mil­cze­nie nie rozerwie
ser­ca na strzępy
na­wet gdy oko zapłacze

gdy dro­ga się skończy
zaczniemy iść po łące 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 3 lipca 2016, 11:50

W życiu człowieka ważne jest to, ja­kimi ludzmi się otacza. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 czerwca 2016, 23:54

Wyjść ze stre­fy komfortu

Masz nieraz wrażenie, że ut­knęłaś/łeś w mar­twym pun­kcie?
To wszys­tko przez brak umiejętności chodze­nia. Prze­biera­nie no­ga­mi to jed­no, ale umiejętnoś chodze­nia po życiu to już zu­pełnie in­na spra­wa. To bar­dzo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 maja 2016, 10:17

Trze­ba mieć sil­ny cha­rak­ter, aby być dob­rym człowiekiem i umieć zacho­wać spokój w sy­tuac­jach gdy emoc­je biorą górę 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 maja 2016, 09:27

żyje z niedosytem emocjonalnym

mój język sze­leści słowa­mi które usychają nim przez us­ta przejdą i jest jeszcze cisza, która ma pra­wo głosu

gdy py­tasz czy wszys­tko gra

budzi się człowiek z pokąsaną duszą i zgu­bionym ryt­mem, uwikłany w od­wie­czną wojnę po­między ser­cem a rozumem

uma­zane krwią ręce

świat widział wiele, lecz nie dos­trze­ga mnie
dam mu czas, a so­bie spokój


https://youtu.be/kf_FvhVAdUY 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 maja 2016, 09:06

Na­wet na drodze (z po­zoru) pros­tej możemy pot­knąć się o (nie­chciane) słowa i wte­dy przychodzi ref­lek­sja nad sen­sem ko­lej­ne­go oddechu 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 kwietnia 2016, 11:36

By­wają ludzie przy których spa­lamy się, a nasza pew­ność siebie ula­tuje wraz z wiatrem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2016, 07:55

Ludzka pa­mięć by­wa za­wod­na, pa­mięć pa­pieru jest znacznie trwalsza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2016, 14:41

Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2016, 17:19

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

wczoraj, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

wczoraj, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

12 marca 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]