motylek96, teksty z lipca 2011 roku

11 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

na­wet gdy przej­dziesz me­tamor­fozę zmieniając cały świato­pogląd,nie za­pomi­naj że,na dnie duszy zaw­sze będzie sta­re "ja",dające o so­bie znać w naj­mniej ocze­kiwa­nych momentach 

myśl
zebrała 56 fiszek • 31 lipca 2011, 11:13

rzeczy­wis­tość w ja­kiej żyje­my jest in­dy­widual­nym sta­nem umysłu.
podświado­mie szki­cuje­my mapę składającą się z cech cha­rak­te­ru,prze­konań,dążeń.nie zaw­sze zdając so­bie sprawę,że jes­teśmy zu­pełnie opat­rznie odbierani. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 lipca 2011, 09:59

dob­ra kry­tyka może za­rek­la­mować auto­ra,zła stworzy plotkę na cenzora 

myśl
zebrała 37 fiszek • 29 lipca 2011, 12:48

stojąc na zakręcie życia uważnie roz­glądaj się wokół,by nie potrąciły cię py­tania które zos­tały bez odpowiedzi 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 lipca 2011, 18:36

w drodze do włas­ne­go wnętrza nat­ra­fiamy na mos­ty zwodzo­ne kłamstwem. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 24 lipca 2011, 09:05

ludzie lu­bią ob­rzu­cać in­nych różny­mi epi­teta­mi nie zdając so­bie spra­wy z te­go,ze w za­sadzie mówią o sobie 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 lipca 2011, 11:00

bez znacze­nia są słowa,póki nie zos­taną ułożone w zdania 

myśl
zebrała 36 fiszek • 21 lipca 2011, 13:56

zaak­cepto­wanie rzeczy­wis­tości nie mu­si po­wodo­wać bier­ne­go pod­da­wania się codzienności.
to przyz­wo­lenie marze­niom na przechodze­nie me­tamor­fo­zy wraz z upływającym cza­sem który zmienia nas i otaczający świat 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 lipca 2011, 12:51

sy­piemy sól smut­ku na krwa­wiące ra­ny za­pomi­nając o chwi­lach na które nie by­liśmy śle­pi w długiej wspi­naczce na szczyt, po­konując włas­ne słabości 

myśl
zebrała 38 fiszek • 17 lipca 2011, 15:52

wys­tar­czy je­den opa­dający płatek kwiatu,aby zmienić nie tyl­ko kra­job­raz,lecz także przyszłość 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 lipca 2011, 08:49

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy