motylek96, teksty z maja 2010 roku

28 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Dziś jes­tem niebem pełnym gwiazd.One oświetlą drogę,abyś nie zgu­bił się,gdy do mnie będziesz szedł.
A gdy już roz­gościsz się w duszy mej,usłyszysz wiat­ru śpiew i chórki ja­kie niesie szum drzew. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 31 maja 2010, 00:05

Pełny­mi garściami chwy­taj dob­re chwi­le.Za­nim się obej­rzysz,życie two­je prze­minie.Łzy załości popłyną za tym co było i za­pat­rzysz się w marze­nie nies­pełnione.We wspom­nienie które bolą.Ot­rzesz po kry­jomu gorzkie łzy,od­wrócisz twarz.Zro­zumiesz,że na dar­mo cze­kałeś na cud,na szczęścia spełnienie.A tak niewiele trze­ba było.Wys­tar­czyło ot­worzyć ser­ce,je­mu za­wie­rzyć.Ot­worzyć sze­roko oczy i zasłuchać się w życia pieśń.
Sa­mi za­pisu­jemy stro­nice pus­tych kart i de­cydu­jemy co dla nas dob­re jest. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 30 maja 2010, 00:18

Poz­bieram wszys­tkie mo­je łzy,zro­bię z nich sznur pe­reł.Każda mieć będzie inną barwę,w za­leżności z ja­kiego po­wodu była wy­lana.Naj­piękniej­sze będą te płynące w deszczu,choć nie widzial­ne to z głębi duszy wy­lane.Na­pew­no naj­bar­dziej bo­les­ne,bo w deszczu schowane. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 29 maja 2010, 07:25

Trak­tuj in­nych tak,jak chciałbyś aby ciebie trak­to­wano.Każdy ma swoją his­to­rię życia,która go ukształtowała. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 28 maja 2010, 07:40

Wra­cając wczo­raj z pra­cy,zauważyłam człowieka bez­domne­go.Cho­wał swój do­bytek do skrzy­ni na piasek,a resztę do wózka mo­cował.Gdy obok przechodziłam"uśmie­chnął"się do mnie i spy­tał czy mam choć kromkę chle­ba.Nie miałam.Poszłam do skle­pu ku­piłam chleb,masło.Wróciłam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 68 fiszek • 27 maja 2010, 08:17

Niektórzy ludzie rodzą się z py­taniem na ustach
"Co z te­go będę miał" 

myśl
zebrała 94 fiszki • 26 maja 2010, 07:47

Składam mo­je życie,w dłonie two­je,a ty zrób z nim co chcesz.Zwinę się w kłębuszek przy bo­ku twoim i w całej swej nieśmiałości, za zasłoną z rzęs scho­wam fi­nezyj­ne spoj­rze­nie mo­je.Musnę de­likat­nym po­całun­kiem.Czułym do­tykiem wy­rażę,to co us­ta wy­powie­dzieć nie były w stanie. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 maja 2010, 07:35

Będzie zle ,nie jedną łzę wy­lejesz. Ale życie ta­kie jest, naj­pierw z nóg nas zwa­la, a za chwilę nadzieję przy­nosi. Los ciężko doświad­cza i zbyt szyb­ko karze do­ras­tać. Lecz póki w sercu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 maja 2010, 00:08

Je­den prob­lem może mieć wiele odcieni 

myśl
zebrała 84 fiszki • 22 maja 2010, 09:01

DOM to nie ściany meb­le czy sprzęt
DOM to ludzie którzy w nim mie­szkają To oni tworzą nas­trój i at­mosferę Uczu­ciami ściany ma­lują Spra­wiają że kwiat­ki kwitną A na pa­rape­cie nieraz przy­siądzie ptak Nie pot­rzeb­ne wte­dy plaz­my su­per meb­le czy plik kart kre­dyto­wych Naj­ważniej­sze są uczu­cia ja­kie do siebie mają 

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 maja 2010, 00:12

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy