motylek96, teksty z sierpnia 2010 roku

17 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Cichut­ko duszyczko.Nie szlochaj już.Nie zaw­sze wszys­tko dod­rze układa się.Pod górkę ciężko wspi­nać się z ba­gażem doświad­czeń,który do ziemi przyg­niata cię.Pod­nieś głowę wy­soko,w gwiaz­dy spójrz ,one tez sa­mot­ne są.Ale jed­na z nich,Świeci właśnie dla ciebie.Aby w tej wędrówce troche łat­wiej było ci.

Ważne jest tu i te­raz.To ,ze is­tniejesz.Daj so­bie szansę,bo nie wiado­mo czy jut­ro będziesz... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 30 sierpnia 2010, 00:04

...kiedy w duszy har­mo­nia gra wszys­tko się po­zytyw­nie układa, a że tak się składa to mur żaden dla niej opór 

myśl
zebrała 69 fiszek • 28 sierpnia 2010, 00:03

Życie kwaśno gorzki ma smak.Lecz nieraz spo­tyka­my na swej drodze ko­goś ,kto nam dni i no­ce słodzi.

Naj­piękniej­sze his­to­rie są łza­mi skropione 

myśl
zebrała 115 fiszek • 26 sierpnia 2010, 07:01

Każde­go ran­ka,gdy ot­wierasz oczy roz­poczy­nasz wędrówkę w no­wy dzień,który niewiadomą jest.Dro­ga życia z wielu zakrętów składa się,a każdy z nich ta­jem­nicą jest.Mu­sisz po­dej­mo­wać de­cyz­je w którym kierun­ku chcesz iść.Nieraz trze­ba lo­sowi na prze­cie wyjść i pomóc szczęściu w życie wkroczyć

Naj­ważniej­sze to być sobą,tak jak się czu­je,a nie tak jak chcieli by widzieć nas inni.

For Colinas 

myśl
zebrała 69 fiszek • 24 sierpnia 2010, 00:04

Jed­na ręką trzy­mam się niewidzial­nej li­ny,aby nie upaść.Drugą pod­noszę na­pot­ka­nych ludzi.Niektórym wys­tar­czy tyl­ko po­dać po­moc­na dłoń,a z in­ny­mi przez dłuższy czas trze­ba iść i pil­no­wać,aby nie pod­da­li się 

myśl
zebrała 83 fiszki • 23 sierpnia 2010, 19:18

Twarze star­szych ludzi pok­ry­wa siat­ka zmar­szczek z których można wyczy­tać his­to­rię ich życia.Oczy do­powiedzą to co w duszy skry­wa się.Bez zbędnych słów do­wie­dzieć można się ja­kimi to­rami ich życie toczyło się.
Umierając wierzą,że ro­bią miej­sce,ludziom lepszym 

myśl
zebrała 65 fiszek • 22 sierpnia 2010, 00:03

Tak łat­wo za­kochać się w słowie pi­sanym.A gdy przychodzi rzeczy­wis­tość miłość taką ubiera w roz­cza­rowa­nie,dop­ra­wia bólem i cierpieniem.
Lecz nieraz zdarza się,że zna­jomości za­war­te w sieci prze­radzają się w trwałe przyjaznie. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 20 sierpnia 2010, 00:03

Nie zat­rzas­kuj za sobą drzwi.Może w da­nym mo­men­cie,ktoś będzie pot­rze­bował two­jej po­moc­nej dłoni.Uchyl le­ciut­ko ok­no,aby usłyszeć wołanie oso­by w pot­rze­bie.Wytęż wzrok,uj­rzysz ile dob­re­go można uczy­nić ot­wierając się na dru­giego człowieka 

myśl
zebrała 88 fiszek • 18 sierpnia 2010, 00:03

Wędru­jemy w sza­rym tłumie ludzkich głów,pow­tarza­my utar­te slo­gany,które niczym nie wyróżniają nas 

myśl
zebrała 79 fiszek • 17 sierpnia 2010, 06:57

Oni...Dwa światy,dwo­je ludzi.Choć tak różni,przez życie pos­ta­nowi­li ra­zem iść.Dob­re dni w garść chwy­tają i do szka­tułki cho­wają.By w wieku star­czym do nich powrócić,jak do wyb­lakłych fo­tog­ra­fii.Gdy jed­no w dołek wpa­da,dru­gie de­likat­nie za uszko w górę ciągnie.
By­wa,że się spierają,ciche dnie też miewają.Ale zdają so­bie sprawę,że ideałów nie ma.
Naj­ważniej­sze to umieć zaak­cepto­wać i przyz­nać ko­muś in­ne­mu rację 

myśl
zebrała 76 fiszek • 16 sierpnia 2010, 00:06

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy