motylek96, teksty z sierpnia 2014 roku

12 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

nieme kino zapiera dech

wiesz

tyl­ko tam można poczuć
wagę słów
zro­zumieć mowę kolorów

i dopóki nie przyjdą ludzie
ubierając nas
na swo­je podobieństwo

jesteśmy 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 sierpnia 2014, 08:45

człowieko­wi ser­deczne­mu zaw­sze ciep­lej, aniżeli te­mu co skrzywiony 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 29 sierpnia 2014, 14:49

wro­ta piekła zaw­sze stoją ot­wo­rem, może tam tra­fić kto­kol­wiek, z niebem już bar­dziej skom­pli­kowa­na spra­wa, wro­ta ot­wierają się tyl­ko dla nielicznych, za to marzą o nich (pra­wie) wszyscy 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 sierpnia 2014, 18:13

* * *

spa­dająca gwiaz­da przer­wała sen
trze­ba wyszep­tać życzenie
a resztę dośnić 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 sierpnia 2014, 15:39

miłość na wieki

kocha­nie od pier­wsze­go spoj­rze­nia
do os­tatniego westchnienia 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 sierpnia 2014, 18:55

ludzie ma­ja ten­den­cje do ko­pania pod kimś dołków i na­wet gdy sa­mi w nie wpa­dają, nie zap­rzes­tają kopania 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 sierpnia 2014, 13:38

zdarzają się tak mroczne no­ce, że dzień wy­daje się wymysłem 

aforyzm dnia z 22 września 2014 roku
zebrał 28 fiszek • 16 sierpnia 2014, 20:40

palce wciąż mam splątane dniem wczorajszym

kiedy wszys­tko przeminie
burza uczuć przej­dzie obok

spod po­wiek ule­ci bar­wa źrenic
zbled­nie czer­wień ust
i na­wet po­całunek zwiędnie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 sierpnia 2014, 13:22

w ślepym zaułku

nieraz ścieram opuszki palców o ludzi przechodzących obok
i łapię się na tym
że wciąż śnie o nieis­tnieniu zależności
po­między ...


"Jadąc w os­tatnim auto­busie zag­ry­zam smu­tek zim­nym jabłkiem "
Grze­gorz Ciechowski 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 sierpnia 2014, 18:15

nieraz roz­sy­pu­je­my się w ta­kim cza­sie i ta­kim miej­scu, do które­go nikt nie ma dostępu 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 sierpnia 2014, 08:36

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy